Академиялық қызмет орталығы

Басшылық

Утенова Гульнур Магауяновна

орталықтың басшысы
Жаратылыстану ғылымдарының магистрі, Павлодар педагогикалық мемлекеттік институтын «Химия және биология» мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолын 2006 жылы С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде бастаған. «Астана медицина университеті» КеАҚ-та 2013 жылдан бастап жұмыс істейді.

Кадрлық құрам

Жарылгапова Динара Багатовна

Бас маман

Кадирова Асель Мухаметхановна

бас маман

Жаналиева Айгуль Каировна

бас маман

Сейльбекова Елдана Жандосовна

жетекші маман

Цхай Анна Борисовна

жетекші маман

Иманбекова Камшат Куандыккызы

жетекші маман

Беркимбаева Жамал Хаирденкызы

маман

Нурумова Дания Кайратовна

маман

Картбаева Акбота Аскаровна

маман

Төлеген Рабона Еркеғалиқызы

маман

Құрылу тарихы

Академиялық қызмет жөніндегі орталық 2020 жылдың 15 желтоқсанында АстМУ КеАҚ Директорлар кеңесінің шешімімен оқу процесін жоспарлау және ұйымдастыру орталығы негізінде құрылды.
Целиноград мемлекеттік медицина институты құрылған жылы (1964ж.) оқу бөлімі ұйымдастырылды. Бөлімді А.П. Моложанова, 1975 жылдан бастап Г.Л.Тарасова басқарды. 2005 жылы бөлім Оқу процесін жоспарлау және ұйымдастыру бөлімі болып өзгертілді, бөлім басшысы болып Б.Р. Досанова тағайындалды. Сол жылы Оқу-әдістемелік бөлім де құрылды, оны әр жылдары Н.К.Хамзина, Н.М.Бисенова, А.Ж.Сейтембетова, Н. А. Малтабарова, Н.В. Калина, А.М. Дусмагамбетова басқарды. 2012 жылдың қыркүйек айында бөлім Оқу-әдістемелік орталық, 2017 жылы Аккредиттеу, білім беру бағдарламаларының сапасы, Болон процесін келісу және оқытушылардың сапасы бөлімі, 2018 жылы білім беру бағдарламалары мен Болон процесінің сапасын қамтамасыз ету бөлімі болып қайта өзгертілді. 2019 жылы Білім беру бағдарламалары мен Болон процесінің сапасын қамтамасыз ету бөлімі және Оқу процесін жоспарлау және ұйымдастыру бөлімі Оқу процесін жоспарлау және ұйымдастыру орталығына біріктірілді. 2009 жылдан бастап 2018 жылдың тамыз айына дейін бөлімді Ж.К. Букеева басқарды.

Нормативтік-реттемелеуші құжаттар

- Закон РК «Об образовании» от 27.07.2007г.;
- Приказ МОН РК от 31 октября 2018 года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней образования»;
- Приказ МЗСР РК № 647 от 31 июля 2015 г. «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов и типовых профессиональных учебных программ по медицинским и фармацевтическим специальностям (с изменениями и дополнениями на 21.02.2020г.);
- Приказ МОН РК от 20.04.11 г. № 152 "Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения";
- Приказ МЗ РК от 24 ноября 2009 года № 774 «Номенклатура медицинских и фармацевтических специальностей;
- Приказ МОН РК от 20 марта 2015 года № 137 «Правила организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям»;
- Приказ МОН РК от 30 октября 2018 года № 595 « Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов»;
- Кодекс академической честности;
- Академическая политика в НАО «МУА»;
- Карта процесса «Управление образовательным процессом»;
- Стандарт Университета «Планирование учебного процесса»;
- Положение о проведении о проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
- Рабочая инструкция «Общие требования к составлению учебно-методического комплекса дисциплин в НАО МУА»;
- Рабочая инструкция по подготовке учебной и учебно-методической литературы.


- ҚР «Білім туралы» Заңы 27.07. 2007 ж.;
- ҚР БҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 «Білім берудің барлық деңгейлеріндегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» бұйрығы;
- ҚР ДСӘДМ 2015 жылғы 31 шілдедегі № 647 «Медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттар мен үлгілік кәсіптік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» бұйрығы (21.02.2020 ж. өзгерістер мен толықтырулармен);
- ҚР БҒМ 20.04.11 ж. № 152 «Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережелерін бекіту туралы» бұйрығы;
- ҚР ДСМ 2009 жылғы 24 қарашадағы № 774 «Медициналық және фармацевтикалық мамандықтар номенклатурасы» бұйрығы;
- ҚР БҒМ 2015 жылғы 20 наурыздағы № 137 «Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары» бұйрығы;
- ҚР БҒМ 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы;
- Академиялық адалдық кодексі;
- «АстМУ» КеАҚ-тағы академиялық саясат;
- «Оқу процесін басқару» процесс картасы;
- «Оқу процесін жоспарлау» университет стандарты;
- Білім алушыларды аралық және қорытынды аттестаттаудан өткізу туралы ереже;
- «АстМУ КеАҚ-та пәндердің оқу-әдістемелік кешенін құрастыруға қойылатын жалпы талаптар» жұмыс нұсқаулығы;
- Оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерді дайындау бойынша жұмыс нұсқаулығы.

- Law of the Republic of Kazakhstan “On Education” dated 07/27/2007;
- Order of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated 31/10/ 2018 No. 604 “On approval of state compulsory education standards at all levels of education”;
- Order of the Ministry of Health and Social Development of the Republic of Kazakhstan No.647 dated 31/07/2015 “On approval of state compulsory standards and standard professional training programs in medical and pharmaceutical specialties (with amendments and additions as of 02/21/2020);
- Order of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated 04/20/2011, No. 152 “On approval of the Rules for organizing the educational process on credit technology of education”;
- Order of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan dated 24/11/2009 No. 774 “Nomenclature of medical and pharmaceutical specialties”;
- Order of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated 20/03/2015 No. 137 “Rules for organizing the educational process in distance educational technologies”;
- Order of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated 30/10/2018 No. 595 “On Approval of the Standard Rules for the Activity of Educational Organizations of the Corresponding Types”;
- Academic Integrity Code;
- Academic policy at NJSC “AMU”;
- Process map “Educational process management”;
- University Standard “Educational Planning”;
- Regulations on the conduct of intermediate and final certification of students;
- Working instruction “General requirements for the preparation of an educational and methodological complex of disciplines in NJSC “AMU”;
- Working instructions for the preparation of educational and educational-methodical literature.

Мақсаттар

- мамандықтар мен даярлау бағыттары бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптары орындалуын қамтамасыз ету;
- білім беру қызметін жоспарлау және оқу процесін тиімді ұйымдастыруды басқару;
- Университеттің Академиялық саясатын қалыптастыру және жүзеге асыру;
- бакалавриат және интернатура деңгейінде оқу процесін жоспарлау және ұйымдастыру кезінде оқу жұмысының түрлері бойынша уақыт нормасын, оқу жұмысының түрлері арасындағы сағат көлемінің арақатынасын айқындау;
- оқу процесін ұйымдастыру және басқару;
- Болон процесінің параметрлеріне сәйкес Университеттің оқу-әдістемелік жұмысын үйлестіру;
- оқу процесін нормативтік-ақпараттық және ұйымдастырушылық-консультациялық сүйемелдеуді қамтамасыз ету;
- оқу-әдістемелік процесті регламенттейтін құжаттаманы әзірлеуді ұйымдастыру;
- оқу-әдістемелік әдебиеттерді басып шығаруға дайындау;
- Университеттің сапасын қамтамасыз ету жөніндегі комитеттің қызметін ұйымдастыру және әдістемелік қамтамасыз ету;
- Мамандықтардың сапасын қамтамасыз ету жөніндегі комитеттің жұмысына қатысу және кафедралардың оқу-әдістемелік жұмысын үйлестіру;
- білім берудің өзекті мәселелері бойынша әдістемелік кеңестер ұйымдастыру және өткізу.

Қызмет

Орталық жоғары медициналық білім беру саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттар мен әдістемелік ұсынымдарды зерделеумен және талдаумен, университеттегі оқу-әдістемелік процесті регламенттейтін нормативтік құжаттарды әзірлеумен, өзектендірумен және іске асырумен; әдістемелік жұмысқа қатысты жаңа нормативтік-құқықтық актілерді қорытындылаумен және таратумен; университеттің оқу-әдістемелік жұмысын ағымдағы және перспективалық жоспарлаумен; ОПҚ-ның әдістемелік мәселелер бойынша, кафедралардың оқу-әдістемелік құжаттамасын әзірлеу бойынша жұмысын үйлестірумен; кафедралардың пәннің оқу-әдістемелік кешенін (ПОӘК) нормативтік-құқықтық актілерге, оқу жұмыс жоспарлары мен білім беру бағдарламасына сәйкестігіне келісу; оқу процесін оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз етуді мониторингілеумен, нәтижелерді құжаттамалық ресімдеумен; кафедраларға оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеуде консультациялық көмек көрсетумен; оқу-әдістемелік жұмыс үшін пайдаланылатын журнал нысандарын әзірлеумен; білім беру бағдарламаларының атаулары мен мазмұнын Білім және ғылым министрлігінің Білім беру бағдарламаларының тізіліміне енгізумен; университеттің сапаны қамтамасыз ету комитетінің жұмысын үйлестіру; ағымдағы мәселелерді Университеттің сапаны қамтамасыз ету комитетінің талқылауына шығару және олар бойынша шешімдер қабылдау; бакалавриат және интернатураның жұмыс оқу жоспарларын әзірлеу және іске асыру; бакалавриат және интернатура деңгейінде оқу процесінің кестесін, академиялық күнтізбені жасаумен; барлық факультеттердің 1-7 курс студенттері үшін сабақ кестесін құру; бакалавриат және интернатура деңгейінде оқу жұмыс жоспарына сәйкес кафедралар бойынша жылдық оқу жүктемесін есептеумен; ОПҚ оқу жүктемесінің орындалуына мониторинг жүргізумен; "Platonus" ААЖ енгізу үшін педагогикалық жүктеме туралы ақпарат жинаумен; университеттің ААЖ-да тиісті модульдерді толтырумен; университеттің "Platonus" ААЖ бойынша мониторингпен; аудиториялық қорды мониторингілеумен; ЖОО-ның бағыттары мен мамандықтары бойынша оқу-әдістемелік әдебиетті дайындау бойынша жұмысты ұйымдастырумен; оқу процесінің оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етілуін талдаумен; ЖОО-ның оқу-әдістемелік әдебиетін басып шығару жоспарын әзірлеу, қарау және бекітумен; оқу-әдістемелік әдебиетті басып шығару жоспарының орындалуын мониторингілеу және талдаумен; университеттің нормативтік-регламенттеуші құжаттамасының талаптарына сәйкестігіне бекітуге ұсынылатын оқу-әдістемелік әдебиетті талдаумен; бакалавриат пен интернатураның барлық деңгейіне кафедралардың электив пәндерінің өтінімдерін келісу; бакалавриат пен интернатураның барлық деңгейлерінде электив пәндер каталогын толтыру кезінде ОПҚ-ға консультация берумен; басқа ЖОО-дан және университет ішінде ауыстырылатын бакалавриат студенттері сағаттарының айырмашылығын есептеумен айналысады.

Жетістіктер

1. Орталықтың қызметкерлері 2020 ж. МЖМБС әзірлеу барысында ҚР ДСМ Ғылым және адами ресурстар департаментімен белсенді ынтымақтасып жұмыс істейді.
2. ҚР ДСМ және JAMK (Финляндия) қолданбалы ғылымдар медициналық университетінің мамандарымен тығыз байланыста жұмыс істеп, «Мейіргер ісі» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының бірлескен жобасын әзірлеу жұмысына қатысты. Аталған мамандық бойынша халықаралық стандарттарға сәйкес 3 білім беру бағдарламасы әзірленді (4 жыл, 2.5 жыл және 10 ай).
3. Moodle платформасында қашықтықтан оқыту жұмысын ұйымдастырды.
4. Университетте қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру бойынша БҒМ тарапынан жоғары баға алды.
5. ҚР БҒМ сарапшыларының ҚР БҒМ Білім беру бағдарламалары тізілімінде 77 білім беру бағдарламасын мақұлдауы, оның ішінде бакалавриат деңгейінде – 7, магистратура деңгейінде – 21, резидентура деңгейінде – 44, докторантура деңгейінде – 5.
6. Медициналық білім беру саласында халықаралық жобаларға қатысамыз: «Медициналық қателіктерді болдырмау үшін оқыту» (TAME), «Қазақстанда университеттік автономияға көшу – TRUNAK», «ProinCa – Денсаулық сақтау жүйесін реформалау арқылы мейіргер ісі саласында жоғары білім берудің инновациялық әлеуетін дамыту».
7. «Эрготерапия» және «Кинезитерапия» жаңа білім беру бағдарламаларын әзірлеуге қатысу.
8. Дүниежүзілік банктің «Әлеуметтік медициналық сақтандыру» жобасын іске асыруға қатысу, оның нәтижесінде бакалавриат деңгейінде 10 ай және магистратура деңгейінде «Мейіргер ісі» ББ бойынша білім беру бағдарламалары енгізілді, сондай-ақ алғаш рет докторантура деңгейінде «Мейіргер ғылымы» білім беру бағдарламасы әзірленді.
9. «Фармация», «Мейіргер ісі», «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандықтары бойынша білім берудің әртүрлі деңгейлерінің базасында қысқартылған оқыту нысаны бойынша оқу процесін ұйымдастырды.
10. Білім беру бағдарламаларының институционалдық және мамандандырылған аккредитацияларының өзін-өзі бағалау есептері мен есептерін құру жұмыстарын ұйымдастырды.

Байланыс деректері

Академиялық қызмет жөніндегі орталық Университеттің бас ғимаратында
Бейбітшілік көшесі, 49А мекенжайында орналасқан
405, 407 кабинеттер
тел.53-94-61; 53-94-36; 53-94-77.