Корпоративные события

29.10.2018 год

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 16 қазандағы "Астана медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамын құру мәселелері туралы» № 648 қаулысы негізінде «Астана медицина университеті» акционерлік қоғамы "Астана медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы болып қайта құрылатыны туралы хабарлаймыз. Шағымдар мен талаптар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзімде Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, 49а мекенжайында қабылданады.

 

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан «О вопросах создания некоммерческого акционерного общества "Медицинский университет Астана" №648 от 16 октября 2018 года информируем о реорганизации акционерного общества «Медицинский университет Астана» в некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет Астана». Претензии и требования принимаются в двухмесячный срок со дня публикации объявления по адресу: г.Астана, ул.Бейбитшилик, 49а. 


26.02.2019 год


 Информируем о реорганизации акционерного общества «Медицинский университет Астана» в некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет Астана» с 22 февраля 2019 года.