Опрос: оценка удобства веб-сайта www.amu.kz

Сәлеметсіз бе, құрметті www.amu.kz сайтының қолданушысы!

Сауалнаманы толтыруға бірнеше минут уақытыңызды бөлсеңіз. Сауалнама анонимді, сайттың ыңғайлылығын бағалау мақсатында жүргізіледі, біз ақпараттың құпиялылығына кепілдік береміз.


Здравствуйте, уважаемый пользователь сайта www.amu.kz!

Просим уделить несколько минут своего времени на прохождение опроса. Опрос анонимный, проводится с целью оценки удобства сайта, гарантируем конфиденциальность информации.


Hello, dear user of the website www.amu.kz!

Please take a few minutes of your time to complete the survey. The survey is anonymous, conducted to assess the convenience of the website. We guarantee the confidentiality of information.


 

Сіз қай топқа жатасыз? / К какой группе Вы относитесь? / Which group do you belong to?


 

 

Сіз қай факультетте оқисыз? / На каком факультете вы обучаетесь? / What faculty do you study in?
 

 

Сіз www.amu.kz сайтына қаншалықты жиі кіресіз? / Как часто Вы посещаете сайт? / How often do you visit www.amu.kz?


 

 

Қай бөлімдеріне жиі кіресіз? / Какие разделы Вы посещаете чаще всего? / What sections of the website do you visit most often?


 

 

Сайттағы ақпаратты іздеу ыңғайлы ма? / Удобно ли ориентироваться в поиске информации на сайте? / Is it convenient to navigate the search for information on the website? 

 

Сайтта жарияланған ақпараттың көлемі сізді қанағаттандыра ма? / Удовлетворены ли Вы объёмом информации, размещённой на сайте? / Are you satisfied with the amount of information posted on the website? 

 

Сізге сайттың дизайны ұнайды ма? / Нравится ли вам дизайн сайта? / Do you like the design of the website? 

 

Сайттағы ақпарат жылдам және уақытылы жарияланады деп санайсыз ба? / Удовлетворены ли Вы оперативностью публикации информации на сайте? / Are you satisfied with the promptness of the publication of information on the website? 

 

Осы шкала бойынша сайттың жалпы жұмысын бағалаңыз / Оцените в целом работу сайта по данной шкале / Rate the overall work of the website on this scale


 

 

Сайт әкімшілеріне қандай ұсыныстар бергіңіз келеді?/ Какие рекомендации Вы хотели бы дать администраторам сайта? / What recommendations would you like to give to website administrators?