Академиялық күнтізбе / Академический календарь / Academic calendarАкадемиялық күнтізбе

Академический календарь

Academic calendar

Жалпы медицина

Общая медицина

General medicine

Жалпы медицина


Шетелдік студенттерге арналған жалпы медицина

Общая медицина


Общая медицина для иностранных студентов

General medicine


General medicine for international students

Қоғамдық денсаулық сақтау

Общественное здравоохранение

Public health


Қоғамдық денсаулық сақтау


Общественное здравоохранение


Общественное здравоохранение 2 года 2 курсСтоматология

Стоматология

Dentistry


Стоматология


Стоматология

 

Фармация

Фармация

Pharmacy

Фармация

 

Фармация (қысқартылған)

Фармация

 

Фармация (сокращ)

 

 

Мейірбике ісі

Сестринское дело

Nursing

Мейірбике ісі


Мейірбике ісі 2 жыл 6 ай

Сестринское дело


Сестринское дело 2 года 6 месяцев

 

Кинезитерапия

Кинезитерапия

Kinesitherapy

Кинезитерапия


Кинезитерапия 

2 жыл 6 ай

Кинезитерапия


Кинезитерапия 

2 жыл 6 ай