Білім беру қызметінің сапасын ұйымдастыру және бақылау департаменті

Басшылық

Букеева Жанар Каналбаевна

Департамент Директоры
медицина ғылымдарының кандидаты. 2009 жылдан бастап оқу-әдістемелік орталықты басқарды (Білім беру бағдарламаларының және Болон процесінің сапасын қамтамасыз ету бөлімі - 2017 жылдан), 2018 жылғы қыркүйек айынан бастап академиялық мәселелер және сапа жөніндегі департамент директоры болып тағайындалды.

Құрылу тарихы

Тапсырмалар

·           Жоғары оқу орнының академилық саясатын құру

·           Болон процесінің параметрлері бойынша бакалавриат, магистратура және докторантураның білім беру бағдарламаларын іске асыруда талаптардың және аккредитация көрсеткіштерінің сақталуын қамтамасыз ету.

·           Білім берудің барлық деңгейлерінде білім берудің кредиттік технологиясына негізделген оқу процесін ұйымдастыру және басқару.

·           Жаңа технологияларды енгізу, ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы білім беру процесінің тиімділігін және білім беру сапасын жоғарылату.

Миссия және мақсаттар

·           жоғары медициналық білім беру саласындағы қолданыстағы ережелер мен нұсқаулықтарды зерттеу және анализдеу;

·           нормативтік құқықтық құжаттарды және мемлекеттік білім берудің міндетті стандарттарын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;

·           кафедралардың оқу-әдістемелік кешендерінің дайындығына мониторинг жүргізу, олардың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкестігін талдау;

·           кафедрада оқу процесін оқу-әдістемелік құжаттамамен қамтамасыз ету;

·           кафедраның оқу-әдістемелік жұмыстарын жетілдіруге бағытталған нормативтік-құқықтық актілерін әзірлеу;

·           әдістемелік жұмысты жетілдіру үшін оқу-әдістемелік  конференция, семинар, кездесулер ұйымдастыру және өткізу;

·           тестілік тапсырмалар сапасына техникалық сараптама жасау;

·           студенттердің академиялық үлгеріміне есеп жүргізу, элективті пәндер каталогын құру, аралық және қорытынды аттестация туралы тізімдеме құру;

·           МЖМБС талаптарына сай жұмыс жоспарын, модульдік білім беру бағдарламаларын, оқу процесінің кестесін және академиялық күнтізбе құру;

·           Оқу топтарын және барлық факультеттердің  1-7 курс студенттерінің сабақ кестесін құру;

·           білім алушылардың өндірістік практикадан өту сапасын ұйымдастыру және бақылау;

·           Университетте студенттермен тәрбие жұмысын және әлеуметтік жұмысты активациялауды жоспарлау;

·           студенттер мен интерндердің электрондық базасын жүргізу;

·           кәсіби бағдар беру жұмысы туралы іс-шараларға қатысу;

·           ОПҚ-ны дамыту бағдарламасын және медициналық білім беруде инновациялық технологияларды әзірлеу және енгізу.

Қызмет

•      Департамент құзыретіне жататын мәселелер бойынша ұйымның ішкі нормативтік құжаттарын әзірлеуге және келісуге қатысу;

          бөлім қызметкерлерінің өкілеттіктері мен жауапкершілігі көлемін құжат түрінде бекіту (Департамент Ережелері мен Департамент қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын әзірлеу);

          МС ИСО 9000: 2015 халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес Университет менеджменттің интеграцияланған жүйесінің элементтерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

          Департаментің сапа саласындағы мақсаттарға қол жеткізу бойынша шараларды әзірлеу, анықтау және құру.

          Департамент қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға бастамашылық ету, оқуды ұйымдастыруға қатысу.

          Департаменттің белгіленген мақсаттар мен көрсеткіштері бойынша жұмысына талдау жасап, жоғары басшылыққа есеп беру.

          Университет миссиясы, саясаты және стратегиясына сәйкес өз қызметін жүзеге асыру.

Байланыс деректері

Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, 49А, 
405 кабинет. 
Тел. 27-01-74 (376, 445)